Воспитно – образовната работа во СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш се остварува преку програмите за: гимназиско образование, со подрачјата: општествено – хуманистичко и природно – математичко, стручно образование, со геолошко-рударска и металуршка струка и електротехничка струка Во училиштето има вкупно 36 паралелки распоредени во:

  • Прва година – 5 паралелки гимназиско образование (1 на турски наставен јазик), 1 паралелка геолошко-рударска и металуршка струка и 2 паралелки електротехничка струка (1 на турски наставен јазик)
  • Втора година – 6 паралелки гимназиско образование (1 на турски наставен јазик), 1 паралелка геолошко-рударска и металуршка струка и 2 паралелки електротехничка струка (1 на турски наставен јазик)
  • Трета година – 7 паралелки гимназиско образование (1 на турски наставен јазик), 1 паралелки геолошко-рударска и металуршка струка и 2 паралелки електротехничка струка (1 на турски наставен јазик)
  • Четврта година – 6 паралелки гимназиско образование (1 на турски наставен јазик), 1 паралелки геолошко-рударска и металуршка и 2 паралелки електротехничка струка (1 на турски наставен јазик)

Организација на воспитно-образовната дејност во училиштето.

Превод »