Стручното образование во СОУ Коста Сусинов е со четиригодишно траење. Стручно образование обезбедува индивидуален развој на личноста преку стекнување компетенции, знаења и вештини неопходни за вклучување на пазарот на трудот или продолжување на образованието;

Во склоп на стручното образование постојат следниве струки и образовни профили:

Изборните предмети за секој од профилите се дадени во продолжение:

metalurska_brosura2

elektro_brosura2

Превод »