Стручното образование во СОУ Коста Сусинов е со четиригодишно траење. Стручно образование обезбедува индивидуален развој на личноста преку стекнување компетенции, знаења и вештини неопходни за вклучување на пазарот на трудот или продолжување на образованието;

Сектор градежништво и геодезија  со една квалификација и тоа градежен техничар за паралелка со зголемен број на часови по практично образование (дуално).

Превод »