На 11/12 Ноември, 2017 година се спроведоа еко работилници на часовите од страна на предметните професори по повод Светскиот ден на акција.

Мкеои професори имаа дискусија-разговор на некоја од еко темите заедно со учениците, некои изготвуваа еко пораки и сл, а најуспешна беше работилницата на часот по филозофија организирана од страна на проф. Јовица Илиќ со учениците од IV-2 клас. Имено на часот учениците под раководство на професорот смислиле еколошка песна која ја испеале додека професорот ја свирел музиката со својата гитара.aktivnosti po povod denot na proletta - kosta susinov (13)

Акција: Светски ден на акција 2017

Цел на акцијата: Да се едуцираат учениците за заштита на животната средина

Целна група: ученици; професори; останати вработени во училиштето

 

Подготовка на акцијата

 

 Бр. Активности Време на реализација Одговорен Потребни средства
1.  Подготовка на  еко работилници  11.11.2017 Предметен професор Компјутер, интернет
2.  Одржување на еко работилници  11/12.11.2017 Предметен професор Просторија во училиштето, лап-топ, проектор, гитара, маркери, фломастери

Реализација на акцијата:

 

 Бр. Постигнати резултати Индикатори Собрани средства
1.  Едуцирани ученици на разни еколошки теми Мислење на учениците ////
2.  Изработена еко песна и испеана од страна на ученици 1 песна ////
3. Изработени еко пораки 20 пораки ////

Учесници во акцијата:

 

  Учесници Машки Женски
1. Ученици 150 200
2. Наставници 20 30
3. Вработени / /
4. Родители / /
5. Општина / /
6. Соработници / /
7. Останати учесници / /
ВКУПНО 170 230

 

Медиумска покриеност:

Медиум Број на испратени соопштенија Број на објави Број на гостувања Број на присутни медиуми
Веб-страница 1 1 / /

НАПОМЕНА: Песната е изработена со IV2 клас на час по филозофија со планирње и реализација на еко содржина на ден 11.11.2017 г. Учениците се јавуваат како автори на текстот и музиката кои се создаваат на самиот час в координација на професор Јовица Илиќ

ЕКОЛОШКА СОДРЖИНА

Еколошка содржина

Да се биде да се чисти

Таа душа што те слуша

Чисти мисли чисти улици

 

Еклошка содржина

Јас ти давам љубов сила

Ти си птица што ме води

Низ планети чисти води

 

Еколошка содржина

Јас сум тука сега мила

Како птица како пчела

Низ чисти градови и села

Е к о л о ш к а   с о д р ж и н а

Изготвил: Катерина Сусинова-координатор на еко програмата

 

Превод »