Декорирање и украсување на кабинетот по физика, пишување цитати од познатиот физичар Алберт Ајнштајн со заедничка соработка на учениците од сите етнички групи- активност во рамките на проектот за меѓуетничко интегрирано образование Општа цел на активноста: Декорирање и украсување на кабинетот по…

read more

План за подолготрајни воннаставни заеднички активности ,,слободни ученички активности’’за двојазични училишта СОУ ,,Коста Сусинов’’ – Радовиш Општа цел на активноста: изработка на периоден систем на елементите по предметот хемија со заедничка соработка на учениците од етнички групи од прва година. Конкретни цели: испитување на својства…

read more

Општа цел на активноста: Запознавање со концептот за ИНКУЗИЈА и ДИВЕРЗИТЕТ и сфаќање на нивното значење. Вид на активноста : Работилница во склоп на Проектот за регионална подршка за инклузија во училиштето (проект на Советот на Европа и Европската унија) Конкретни цели:…

read more

На 16.12.2014 г. во просториите на Дневниот центар „Порака“ – Радовиш се одржа инклузивна уметничка работилница со група ученици од СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш, под менторство на професорката Вера Ѓeоргиева и училишниот психолог Виолета Србакова која е член на Управниот одбор…

read more
Превод »