Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2016/2017 година во Република Македонија, објавен од Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирање по предлог на основачот, СОУ Коста Сусинов Радовиш објавува: О Г Л…

read more
Превод »