Што се јавни набавки?

Јавните набавки се процес на користење на јавни средства од страна на одреден јавен орган, за добивање на надворешни ресурси, вообичаено од комерцијални понудувачи.

Заради достапност на информации до јавноста, може да се користи делот – Јавни набавки на веб-страницата на СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш.


Контакт

За било какви информации и помош за јавни набавки може да се јавите – секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот на тел. 032/635-410


Годишен план

Годишниот план за јавни набавки на СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш за тековната година, како и неговите измени и дополнувања.

План за јавни набавки (2021)


Планирани набавки


Огласи


Склучени договори


Реализирани договори


Превод »