Поради вонредната состојба во која се наоѓаме и според насоките од МОН и ДИЦ, презентација и одбрана на проектната задача ќе се организира и реализира преку далечинско учење, со примена на средства за електронска комуникација.

Учениците ќе бидат исконтактирани од своите ментори за да се договорат за начинот и времето на презентација и одбрана на проектната задача.

ТЕРМИНИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Предмет Дата
Македонски јазик 19.03.2020
Турски јазик 01.04.2020
Англиски јазик 22.04.2020
Математика 06.04.2020
Физика 13.04.2020
Хемија 02.04.2020
Географија 30.03.2020
Историја 07.04.2020
Филозофија, социологија 30.03.2020
Економија, бизнис, менаџмент, вовед во правото 24.03.2020
Спорт и спортски активности 26.03.2020
Стручни предмети од металуршка струка 27.03.2020
Стручни предмети од елетро-техничка струка 07,08.04.2020

Доколку поради оправдани причини  ученикот не е во можност полагањето да го рализира во горенаведените термини, потребно е претходна консултација со Комисијата, за можно утврдување на нов термин, кој ќе биде во временски рок до 22 Април 2020 г.  за одбрана на проектната задача.

УЧИЛИШНА МАТУРСКА КОМИСИЈА

СОУ„КОСТА СУСИНОВ“ РАДОВИШ

Превод »