Воспитно-образовната дејност училиштето ја обавува во една зграда изградена во 1976  година со вкупна површина од 5,334 м2. Училиштeто располага со следниве наставни и помошни простории:

tabela

Превод »