Во нашето училиште учениците имаат можност да одбираат помеѓу една од двете комбинации на општествено-хуманистичкото подрачје и тоа на еден од двата наставни јазици: македонски и турски наставен јазик

Изборни предмети за општествено хуманистичкото подрачје се:
opstestveno humanisticko

Комбинација на изборни предмети од Комбинација А им овозможува на завршените ученици поголеми шанси за да се запишат на:

  • Економски факултет
  • Правен факултет
  • Филозофски факултет
  • Филолошки факултет

Комбинација на изборни предмети од Комбинација Б им овозможува на завршените ученици поголеми шанси за да се запишат на:

  • Филозофски факултет
  • Педагошки факултет
Превод »