Модерните времиња бараат модерно образование. Развојот на општеството подразбира и развој на технологијата. Денес не можеме да го замислиме животот без технологија. Токму ова е причината поради која оваа струка е водедена во училиштето СОУ „Коста Сусинов“ – Радовиш која е воспоставена во 2009/10 година.

 За време на образовниот процес, учениците се стекнуваат со следните знаења и вештини:

 • Да откривааат и отстрануваат  дефекти на компјутерска техника и опрема
 • Да инсталираат софтвер
 • Да користат инструменти и мерна опрема
 • Да проектираат и одржуваат мрежи
 • Да програмираат ПЛУ (PLC) во производствени процеси
 • Да програмираат во програмскиот пакет Pascal
 • Да програмираат во програмскиот пакет Delphi
 • Да дизајнираат вебстрани
 • Да работат со бази на податоци

По завршување на средното стручно образование учениците се стекнуваат со називот:

 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИЧАР

И можат да го продолжат образованието на соодветни или на сродни профили на повисоко ниво:

 • Компјутерско-системско инжинерство и автоматика
 • Телекомуникации
 • Компјутерски науки
 • Програмско инженерство
 • Информациски системи
 • Компјутерски архитектури и мрежи
 • Информатичко образование и електронско учење
 • Информатика за основно образование
 • Електроенергетика и управување
 • Електроенергетски системи
 • Електроенергетски уреди
 • Електроника, радиотехника и процесирање на сигнали
 • Информатика и компјутерско инжинерство
 • Конверзија и искористување на електрична енергија

Ваквите кадри во светот се дефицитарни и пазарот на труд е многу поволен. Како поатрактивни работни места би ги издвоиле:

 • ИТ менаџери
 • Развој на веб апликации
 • Програмери
 • Графички дизајнери
 • Менаџери со бази на податоци
 • Сервисери на компјутери и компјутерска опрема
 • Дизајнери на мрежи
 • Инжењери за мобилни апликации
 • Одржувачи во автоматизирани производни системи
 • Развој на апликации

Наставата се реализира:

 • Интерно, во објектите на училиштето  (училници и кабинети)
 • Екстерно, во објекти надвор од училиштето (производни системи и фирми од дејноста)

Наставен план

 • Времетраење на образованието: четири години

Превод »