Стручното образование во СОУ Коста Сусинов е со четиригодишно траење. Стручно образование обезбедува индивидуален развој на личноста преку стекнување компетенции, знаења и вештини неопходни за вклучување на пазарот на трудот или продолжување на образованието;

Машински сектор  е со една квалификација и тоа машински техничар.

Превод »