На ден 25.02.2022 се одржа општинскиот натпревар по стручни предмети од електротехничка струка организиран од Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Македонија.

Учениците кои учествуваа на општинскиот натпревар се Тренчев Лео од III година и Нацев Нарцис од III година.

Ученикот Тренчев Лео од III година се стекна со право на учество на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на крајот од месец март во Кавадарци.

На натпреварот за образовниот профил „Електротехничар за компјутерска техника и автоматика“ од четиригодишното образование беа опфатени предметите „Објектно ориентирано програмирање“, „Процесно управување“, „Основи на автоматско управување“ и „Основи на дигитални системи“.

Ментори на учениците беа професорите по стручни предмети од електротехничка струка: Сашо Ристов, Борче Алексов и Дејан Милчевски.

Им посакуваме многу среќа на ученикот и менторите и на регионалниот натпревар!

Превод »