На ден 06.05.2022 во ССОУ “Коле Неделковски” – Велес се одржа државниот натпревар по стручни предмети од електротехничка струка организиран од Здружението на наставници по стручни предмети и раководни кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта од Р. Македонија.

На натпреварот учествуваа нашите ученици Лео Тренчев од III година и Илија Димитриев од IV година од електротехничка струка.

Ученик Тренчев Лео учествуваше во натпреварувачкиот дел во кој беа опфатени предметите „Објектно ориентирано програмирање“, „Процесно управување“, „Основи на автоматско управување“ и „Основи на дигитални системи“ и се стекна со пофалница.

Ученикот Илија Димитриев учествуваше со сопствен турд на тема „Дизајн и изработка на автоматска преса за лименки и пластични шишиња“ и се стекна со пофалница.

Ментори на ученикот Лео Тренчев беа професорите по стручни предмети од електротехничка струка Сашо Ристов, Борче Алексов и Дејан Милчевски, а на ученикот Илија Димитриев беа Дејан Милчевски и Славица Атанасова.

Браво за учениците и менторите!

Превод »