Лоцирано во источниот централен дел на градот со добар транспортен пристап до него,  училиштето  опфаќа ученици од општините Радовиш и Конче, а еден мал дел и од соседните општини, па и пошироко. Во учебната 1960 / 61 година во училиштето учеле 38 ученика, за максималниот број на ученици достигне до 950.

Местоположбата на училиштето овозможува комуникација со поголем број ресурси со кои располага опкуржувањето: културни, образовни, здравствени, спортски, стопански и нестопански објекти.

Прочитај повеќе за:

  1. Историјатот
  2. Приоритети
  3. Нашиот Директор

Превод »